Regulamin

Regulamin 2022-10-21T13:51:11+02:00

Postanowienia ogólne

 • Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i akceptujące warunki regulaminu.
 • Opłaty za zajęcia należy uregulować do 10-go bieżącego miesiąca.
 • Umowa (akceptacja regulaminu) obowiązuje do końca sezonu (do końca czerwca).
 • Umowa może zostać wypowiedziana – tylko i wyłącznie w formie pisemnej – na kartce dostarczonej do recepcji (zgodnie ze wzorem, który jest dostępny na stronie internetowej lub w recepcji).
 • Wypowiedzenie będzie ważne ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym zostało złożone.
 • Nieuregulowanie opłaty po upływie 7 dni od wyżej wymienionego terminu wiąże się z naliczaniem odsetek ustawowych.
 • W przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia do końca miesiąca, dług zostaje przekazany firmie windykacyjnej.
 • Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z opłat za cały okres rozliczeniowy. Jeżeli uczestnik rozpoczyna zajęcia w trakcie miesiąca ponosi odpłatność za ilość zajęć pozostałych do końca miesiąca. Opłat można dokonywać przelewem na konto.
 • Odliczenia za dany miesiąc stosowane będą w przypadku wcześniejszego usprawiedliwienia danej nieobecności od powyżej dwóch tygodni.
 • Dni ustawowo wolne nie są uwzględniane przy odliczeniach.
 • Nieuregulowanie opłaty za zajęcia wiąże się z nieuczestniczeniem w zajęciach.
 • Uczestnik, w przypadku wypożyczenia stroju z zasobów szkoły tańca Dance Mania, zobowiązany jest oddać go (po wcześniejszym wypraniu i wyprasowaniu) w przeciągu 7 dni od dnia występu.
 • Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 • Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 • Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.
 • Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 • Każda osoba, która przebywa na terenie szkoły musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić szkołę w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie szkoły w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 • Na sali obowiązuje obuwie zmienne.
 • Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie szkoły tańca Dance Mania.
 • O awansie uczestnika zajęć do innej grupy decyduje główny choreograf.
 • Szkoła tańca Dance Mania nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 • Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta szkoły. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Bez zgody instruktora przebywanie na sali treningowej innych  osób nieuczestniczących w zajęciach oraz nagrywanie jest zabronione.
 • Dance Mania informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Dance Mania są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 • Dance Mania nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Instruktor w Dance Mania prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 • Teren Dance Mania jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Dance Mania znajdować się mogę tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Dance Mania. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi Dance Mania chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania. 
 • Dance Mania informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Dance Mania nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 • Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas warsztatów, turniejów, wyjazdów, imprez okolicznościowych, wydarzeń z życia szkoły, czy tworzenia teledysków, plakatów, kalendarza studia, spotów reklamowych, ulotek, zarówno w postaci foto, jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika każdorazowo szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 •  Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Dance Mania bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Dance Mania zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Siła wyższa

 • Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy.
 • W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 • W przypadku wystąpienia siły wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usług w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy placówką i uczestnikiem.
 • W przypadku, gdy uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania siły wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 • Forma realizacji usługi po wystąpieniu siły wyższej zostanie przedstawiona uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z uczestnikiem.
 • Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania siły wyższej.
 • W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usług na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla uczestnika sposób.
 • Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia siły wyższej, akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

Załącznik dla grup reprezentacyjnych studia tańca Dance Mania

 • Tancerzy grup reprezentacyjnych obowiązuje 90% uczestnictwa w miesiącu w zajęciach, dodatkowe treningi, warsztaty.
 • Tancerz ma obowiązek braniu udziału we wszystkich turniejach, zawodach, mistrzostwach tanecznych.
 • Tancerz/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dodatkowych kosztów oraz terminowych wpłat za wyjazdy na turnieje, opłaty startowe za udział w turniejach, warsztaty, stroje.
 • Członkostwo w grupie reprezentacyjnej obowiązuje na cały sezon taneczny, o zmianie zespołu decyduje główny trener.
 • O usunięciu z danej grupy reprezentacyjnej decyduje główny trener.
 • W grupach reprezentacyjnych obowiązują umowy z PZTan oraz związane z przyłączeniem do federacji składki członkowskie i książeczki.
 • W grupie reprezentacyjnej nie ma możliwości bez wcześniejszej zgody trenera tańczenie w innym studiu tańca. Każda inna forma rozwoju tanecznego powinna być zgłaszana głównym choreografom danych grup.
 • Niedostosowanie się do powyżej wymienionych punktów wiąże się z usunięciem z grupy reprezentacyjnej. Tylko wyjątkowe przypadki będą respektowane.