Regulamin

Regulamin 2019-09-06T09:05:50+00:00

REGULAMIN

1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich
i akceptujące warunki regulaminu.

2. Opłaty za zajęcia należy uregulować do 10-go bieżącego miesiąca. Nie
dokonujemy odliczeń.

3. Nieuregulowanie opłaty po upływie 7 dni od wyżej wymienionego
terminu wiąże się z naliczaniem odsetek w wysokości 10zł za dzień
zwłoki.

4. W przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia do końca miesiąca, dług
zostaje przekazany firmie windykacyjnej.

5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z opłat za cały okres
rozliczeniowy. Jeśli uczestnik rozpoczyna zajęcia w trakcie miesiąca
ponosi odpłatność za ilość zajęć pozostałych do końca miesiąca. Opłat
można dokonywać bezpośrednio w recepcji bądź przelewem na konto.

6. Odliczenia za dany miesiąc stosowane będą w przypadku wcześniejszego
usprawiedliwienia danej nieobecności od powyżej dwóch tygodni.

7. Dni ustawowo wolne nie są uwzględnianie przy odliczeniach.

8. Nieuregulowanie opłaty za zajęcia wiąże się z nie uczestniczeniem w
zajęciach.

9. Na sali obowiązuje obuwie zmienne.

10. Za rzeczy pozostawione w szkole tańca Dance Mania nie ponosimy
odpowiedzialności.

11. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na
terenie szkoły tańca Dance Mania.

12. O awansie uczestnika zajęć do innej grupy decyduje główny
choreograf.

13. Szkoła tańca Dance Mania nie ubezpiecza uczestników zajęć od
nieszczęśliwych wypadków.

14. Instruktor odpowiada za uczestnika zajęć wyłącznie podczas ich trwania.
Nie ponosimy odpowiedzialności za uczestników zajęć przed
rozpoczęciem treningu oraz po jego zakończeniu.

15. Bez zgody instruktora przebywanie na Sali treningowej innych osób
nieuczestniczących w zajęciach oraz nagrywanie jest zabronione.